^
A
A
A

Användarvillkor

 
, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

23 February 2012, 10:58

Var god och läs dessa villkor och användarvillkor noggrant innan du använder den här webbplatsen.

Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte håller med alla dessa användarvillkor, använd inte den här sidan!

Dessa villkor gäller för webbplatser som är avsedda att användas av konsumenter (icke-professionella) för icke-kommersiella, personliga, familje- eller hushållsändamål, inklusive iLive.com.ua, iLiveOK.ru, iLiveOK.com, inklusive underdomäner och mobila versioner av dessa webbplatser (vi gemensamt kallar vi dessa webbplatser "iLive", "iLive Site" eller "Site").

Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst. Din fortsatta användning av iLive-webbplatsen innebär att du accepterar dessa ändringar.

Webbplatsen ger inte medicinsk rådgivning.

Innehållet på iLive-webbplatsen, till exempel text, grafik, bilder, information som erhållits från licenstagare till iLive och andra material som finns på iLive-webbplatsen ("Innehåll") är endast avsedda för informationsändamål. Innehållet är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal alltid med eventuella frågor om ditt hälsotillstånd. Försum aldrig professionell medicinsk rådgivning och skjut inte upp ett besök till doktorn, oavsett vad du läser på iLives hemsida!

Om du tror att du behöver akutvård, kontakta omgående läkare eller akutmottagning. ILive rekommenderar inte eller rekommenderar några specifika tester, läkare, produkter, procedurer, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen. Med hjälp av information som publiceras på iLive, handlar du enbart på egen risk.

Barnens integritet

Vi är engagerade i att skydda barns integritet. ILive-webbplatsen är inte konstruerad eller avsedd för barn under 13 år. ILive samlar inte in personuppgifter om någon person om vi inte vet att han eller hon är yngre än 13 år. Föräldern eller vårdnadshavaren är ensam ansvarig för att säkerställa kontroll över användningen av iLive-webbplatsen av minderåriga. Föräldern eller vårdnadshavaren tar också fullt ansvar för tolkningen och användningen av all information eller tjänster som tillhandahålls via iLive-webbplatsen angående den mindreåriga.

Användning av material

Alla material som publiceras på denna webbplats är skyddade av upphovsrättslagar i Europeiska unionen och i utlandet. ILive tillåter dig att visa eller hämta en kopia av materialet på iLive-webbplatsen för din personliga, icke-kommersiella användning om du skickar upphovsrättsmeddelandet i slutet av materialet, till exempel: "iLive.com.ua Alla rättigheter förbehållna" och andra meddelanden (aktiv länkar, ej förbjudet för indexering) om upphovsrätt och egendomsrättigheter i innehållet.

Titeln på materialet fortsätter att tillhöra iLive eller dess licensgivare. All användning av material som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa användarvillkor är ett brott mot dessa användarvillkor och kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Innehållet kan ändras eller tas bort utan föregående meddelande av iLive. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är reserverade för iLive och dess licensgivare.

Om du bryter mot någon av dessa användarvillkor upphör ditt tillstånd att använda materialen automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla kopior du gör från någon del av materialet.

Ansvar för iLive och dess licensgivare

Användning av iLive webbplats och innehåll är på egen risk.

När du använder webbplatsen iLive, kommer information att överföras via en infrastruktur som kan vara utanför ILives och dess leverantörers kontroll och jurisdiktion. Följaktligen är iLive inte ansvarig för förseningar, fel, avbrott eller skador på data eller annan information som överförs i samband med användningen av iLive-webbplatsen.

ILive-webbplatsen och innehållet tillhandahålls på samma sätt som. ILive, dess licenstagare och leverantörer, I DEN UTSTRÄCKNING SÄRSKILT LAG, ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, SÅVÄL UTTRYCKTA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT SYFTE. Utan att begränsa det ovanstående ger iLive, dess licensgivare och dess leverantörer inga garantier eller garantier avseende följande:

 • Noggrannheten, tillförlitligheten, fullständigheten, aktualiteten eller aktualiteten av innehållet, programvaran, texten, grafiken, länkarna eller meddelandena som tillhandahålls på iLive-webbplatsen.
 • Uppfyll alla statliga föreskrifter som kräver upplysningar om receptbelagd droginformation eller godkännande eller överensstämmelse av någon programvara för innehåll som finns på iLive-webbplatsen.

ILive, dess licensgivare, leverantörer eller tredje parter som nämns på iLive-webbplatsen ska under inga omständigheter vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, men inte begränsade till, tillfälliga eller följdskador, personskador eller dödsfall på grund av olagliga handlingar, förlorad vinst eller förlust uppkommit till följd av förlust av data eller affärsavslutning) som ett resultat av användningen eller oförmågan att använda iLive-webbplatsen eller dess innehåll baserat på en garanti, ett kontrakt, ett brott eller någon annan juridisk teori och Oavsett om iLive, dess licensgivare, dess leverantörer eller någon tredje part som nämns på iLive-webbplatsen, anmäls om eventuella skador. ILive, dess licensgivare, dess leverantörer eller någon tredje part som nämns på iLive-webbplatsen ansvarar inte för personskada, inklusive dödsfall, som orsakats av din användning eller felaktig användning av webbplatsen, innehållet eller de offentliga områdena (enligt definitionen nedan). Rättsmedel i enlighet med dessa användarvillkor är exklusiva och begränsade till de som uttryckligen föreskrivs i dessa användarvillkor.

Anpassade material

Den personliga informationen du skickar till iLive regleras av iLives sekretesspolicy. I händelse av inkonsekvenser mellan dessa användarvillkor och iLive-sekretesspolicyen gäller dessa villkor.

Webbplatsen innehåller funktionalitet (inklusive meddelandekort, frågor till experter, användarrecensioner, kommentarer etc.) som tillåter användare att skapa innehåll på webbplatsen (kollektivt, "allmänna zoner"), och ladda upp innehåll till sociala nätverk plattformar ( inklusive, men inte begränsat till, Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram och Pinterest, gemensamt Social Networking Platform). Du godkänner att du inte ska ladda upp eller överföra meddelanden eller innehåll av någon typ till offentliga områden eller sociala nätverk plattformar som kränker eller kränker någons rättigheter. Genom att skicka meddelanden eller innehåll till offentliga områden eller sociala nätverksplattformar godkänner du att sådan information inte är konfidentiell, oberoende av syftet. Det är viktigt att notera att iLive inte ansvarar för åtgärder, användarvillkor eller policy för någon social nätverksplattform. Innan du använder någon social nätverksplattform bör du vara bekant med användarvillkoren och dess policyer, inklusive sekretesspolicy.

Om du skickar någon information godkänner du att du inte skickar eller skickar iLive via e-post (inklusive de e-postadresser som anges på Kontakter-sidan) något meddelande eller innehåll som bryter mot eller bryter mot vars -or rättigheter Om du skickar information, idé, koncept eller uppfinning till iLive via e-post, accepterar du att sådan information inte är konfidentiell, oavsett ändamål.

Om du publicerar information i en Public Area eller Social Networking Platform, eller om du skickar någon information, idé, koncept eller uppfinning till iLive via e-post, garanterar du automatiskt att innehavaren av sådant innehåll eller immateriella rättigheter direkt tillhandahålls iLive (royalty- gratis), evig, oåterkallelig, världsomspännande icke-exklusiv licens att använda, reproducera, skapa derivatverk, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, använda IX och displaymeddelanden eller innehåll på vilket underlag och i någon form eller format, som redan är känt, eller på något sätt ännu inte uppfunnet. ILive kan sublicense sina rättigheter genom flera nivåer av underlicenser. Om du vill ha information om ett företag, idéer, koncept eller uppfinningar för att vara privat eller personlig, publicera dem inte i Public Zone eller Social Networking Platform och skicka inte den till iLive via e-post. Vi försöker att svara på alla e-postmeddelanden i tid, men vi kan inte alltid göra det.

Anpassade material - bilder, video, ljudfiler

Du godkänner att posta eller ladda upp endast mediefiler (till exempel bilder, video eller ljud) på iLive-webbplatsen eller på den sociala nätverksplattformen som du har skapat själv, eller som du har alla rättigheter att överföra och licensera och som inte bryter mot varumärket, upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter för någon annan person. Foton eller videoklipp av kändisar, filmer och tecknade filmer skyddas vanligtvis av upphovsrätt.

För att skydda din integritet godkänner du att du inte skickar någonting som innehåller personlig information (till exempel ditt namn, telefonnummer, e-postadress eller webbadress) till din eller någon annan. Det är förbjudet att ladda upp filer som bilder eller videoklipp från andra personer utan deras tillåtelse.

Genom att ladda upp eventuella mediefiler på iLive-webbplatsen eller Social Networking-plattformen garanterar du att du har behörighet från alla personer som är avbildade där som du publicerar och ger de rättigheter som beskrivs här. Dela aldrig en bild eller en video med någon annan om du inte har ett explicit tillstånd.

Det är strängt förbjudet att ladda upp filer av alla slag som innehåller uttryck av hat, våld, offensiva bilder eller beteende, obscenity, pornografi, sexuellt uttryckliga bilder eller material som kan leda till civil eller straffrättsligt ansvar i enlighet med gällande lagar eller förordningar. Kan vara i strid med dessa användarvillkor, iLive-annonseringspolicyen och iLive-sekretesspolicyen.

Du godkänner att du inte hämtar material som innehåller programvarovirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten för någon programvara eller den här webbplatsen.

Genom att ladda upp eventuella mediefiler till iLive-webbplatsen eller den sociala nätverksplattformen, till exempel ett foto eller en video, tillhandahåller du iLive en evig, icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande licens för att använda, kopiera, skriva ut, visa, reproducera, ändra, publicera, överföra och distribuera i media massmedia; (b) du bekräftar att en person som beskrivs i de angivna filerna (eller, om en mindreårig, hans förälder / vårdnadshavare) tillåter att iLive använder, kopierar, skriver ut, visar, spelar, ändrar, publicerar, överför och distribuerar filer och material publiceras i sådana media; och (c) du godkänner att iLive och dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda frigörs från eventuella påståenden och utgifter, inklusive advokatavgifter, om du bryter mot de krav och villkor som beskrivs i detta dokument.

ILive förbehåller sig rätten att redigera all information innan den skickas på webbplatsen och att ta bort information av någon anledning, när som helst utan föregående meddelande efter eget gottfinnande.

Lösenord

ILive har flera verktyg som låter dig spela in och lagra information. Du är ansvarig för att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen har obehörig åtkomst till dina lösenord eller iLive-konton. Du är ensam ansvarig för (1) övervakning av lagring och användning av din inloggning och lösenord; (2) tillåta, visa, kontrollera åtkomst till och användning av ditt iLive-konto och lösenord (3) ett snabbt meddelande i iLive, om du tror att ditt konto eller lösenord har äventyras, eller om det finns någon annan anledning för vilken du måste inaktivera lösenordet. För att skicka oss ett mail, använd länken "Kontakta oss" längst ner på varje sida på vår webbplats. Du beviljar iLive och alla andra personer eller organisationer som deltar i webbplatsens arbete rätten att överföra, spåra, hämta, lagra och använda din information i samband med webbplatsens funktion. ILive kan inte och kommer inte att vara ansvarig för all information du tillhandahåller, eller för dig eller en tredje part att använda information som överförs eller tas emot med hjälp av iLives verktyg och tjänster.

ILive samhällen, offentliga områden och sociala nätverk plattformar

Om du använder ett offentligt område, till exempel meddelandekort, kommentarer, expertfrågor, användarrecensioner eller andra grupper av deltagare eller publicerar någonting på alla sociala nätverk, är du ensam ansvarig för dina egna inlägg, konsekvenserna av att publicera dessa inlägg och Ditt beroende av eventuella meddelanden som finns i offentliga områden eller på sociala nätverksplattformar. ILive och dess licensgivare är inte ansvariga för konsekvenserna av några tjänster inom de offentliga områdena eller på de sociala nätverksplattformarna. I de fall du känner dig hotad eller om du känner att någon annan är i fara, bör du omgående kontakta din lokala brottsbekämpande myndighet. Om du tror att du behöver akutvård, kontakta omgående läkare eller akutmottagning.

Med tanke på möjligheten att använda offentliga områden och sociala nätverksplattformar godkänner du att följande åtgärder utgör en väsentlig överträdelse av dessa användarvillkor:

 • Använda Public Zone eller Social Networking Platform för något ändamål som strider mot lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.
 • Offentliggörande av material som bryter mot andras immateriella rättigheter eller rätten till privatliv eller andra personer.
 • Offentliggörande av olagligt, obscent, ärekränkande, hotande, trakasserande, kränkande, ärekränkande, hatfullt eller oacceptabelt, enligt ILive, material om någon annan person eller organisation.
 • Offentliggörande av annonser eller företagserbjudanden;
 • Obstruktion, efter en varning, att lugnt diskutera någonting eller publicera kommentarer som inte är relaterade till det ämne som diskuteras (om inte det är överens om att diskussionen är ledig);
 • Spam-mail (inklusive "brev av lycka") eller system av några pyramider;
 • Bevilja dig själv som en annan person;
 • Spridningen av virus eller annan skadlig datorkod;
 • Varje samling (skörd, skrapning) av information om andra, inklusive e-postadresser, utan att identifiera dem, för publicering eller visning av kommentarer;
 • Tillåter att någon använder dina uppgifter för att lägga in eller visa kommentarer;
 • Publicera samma anteckning mer än en gång (spam); eller

Alla andra åtgärder som hindrar eller förbjuder någon annan person att använda den offentliga zonen, den sociala nätverksplattformen eller sajten eller, enligt ILives uppfattning, skapa risk för något ansvar eller skada av någon typ för iLive, någon av sina kunder eller leverantörer.

ILive förbehåller sig rätten (men inte skyldig) att göra något eller allt av följande:

 • Spela in dialog i offentliga chattrum.
 • Kontrollera om meddelandena uppfyller villkoren i det här avsnittet och besluta efter eget gottfinnande om raderingen eller begäran om att radera meddelandet.
 • Ta bort meddelanden som är stötande, olagliga, provocerande eller som inte överensstämmer med dessa användarvillkor.
 • Avsluta användaråtkomsten till något eller alla offentliga områden och / eller iLive-webbplatsen för eventuella brott mot dessa användarvillkor.
 • Spåra, redigera eller avslöja några inlägg i offentliga områden eller på den sociala nätverksplattformen.
 • Redigera eller ta bort eventuella meddelanden som är publicerade på iLives webbplats, oavsett om dessa meddelanden bryter mot dessa krav.

ILive eller dess licensgivare bär inget ansvar för användarna av iLive-webbplatsen eller någon annan person eller organisation för att utföra eller misslyckas med att utföra ovanstående åtgärder.

Annonser, sökfrågor och länkar till andra webbplatser

ILive kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser. ILive kan också välja specifika webbplatser som prioriterade svar på sökfrågor som du anger, och iLive kan komma överens om att tillåta annonsörer att svara på specifika sökfrågor med annonser eller sponsrat innehåll. ILive rekommenderar inte eller stöder innehåll på webbplatser från tredje part. ILive ansvarar inte för innehållet i länkade tredjepartswebbplatser, webbplatser som skapats på iLive-webbplatsen, webbplatser från tredje part som tillhandahålls som sökresultat eller annonser från tredje part och ger inga uttryck för innehållet eller noggrannheten. Användning av tredje parts webbplatser är på egen risk och beror på användningsvillkoren för sådana webbplatser. ILive stöder inte någon produkt, tjänst eller behandling som annonseras på iLive-webbplatsen. För mer information, läs vår  annonseringspolicy.

Ersättning

Du samtycker till att skydda och skydda iLive, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer från eventuella skadestånd, skadestånd, fordringar eller förpliktelser samt att ersätta alla kostnader, inklusive, utan begränsning, rimlig betalning av advokatsalar och juridiska kostnader, som härrör från eller härrör från din överträdelse av dessa användarvillkor.

Allmänna villkor

ILive hävdar inte att någon webbplats och innehåll är lämpliga eller kan användas på någon geografisk plats. Tillgång till innehållet kan inte vara lagligt för vissa individer eller i vissa länder. Om du har tillgång till iLive-webbplatsen gör du det på egen risk och ansvar och ansvarar för att du följer lagen i din jurisdiktion.

Följande bestämmelser förblir i kraft efter utgången av dessa villkor och villkor av någon anledning: ILive och dess licensgivares ansvar, Användar material, Användar material - bilder, video, ljudfiler, kompensation, behörighet och allmänna villkor.

Jurisdiktion

Du är helt överens om att exklusiv behörighet för eventuella tvister med iLive eller någon som är associerad med din användning av iLive-webbplatsen tillhör domstolarna i Storbritannien, och du samtycker till att direkt utöva personlig behörighet vid domstolarna i Förenade kungariket i samband med sådana tvist, inklusive eventuella fordringar relaterade till iLive eller dess dotterbolag, dotterbolag, anställda, entreprenörer, tjänstemän, direktörer, leverantörer av telekommunikationstjänster och innehållsleverantörer.

Dessa villkor regleras av Förenade kungarikets lagar utan att de överensstämmer med principerna om lagkonflikt. Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig för en domstol som har behörig behörighet, påverkar invaliditeten av en sådan bestämmelse inte giltigheten för de återstående bestämmelserna i dessa villkor och som förblir fulla kraftfulla. Inget upphävande av någon av dessa användarvillkor anses vara orsaken till ett sådant upphävande i framtiden.

Upphovsrättsskydd

Om du anser att material som är tillgängligt på webbplatsen kränker din upphovsrätt, kan du be om att ta bort dessa material från denna webbplats via e-post, använd länken "Kontakta oss" längst ner på varje sida på vår webbplats, och tillhandahålla följande information:

 • Identifiera upphovsrättsskyddat material, de rättigheter som enligt din åsikt kränks. Beskriv materialet, ange kopia eller plats (till exempel URL) för din godkända version av arbetet.
 • Identifiera materialet som du tror är ett brott och dess plats på ILive Site. Vänligen beskriv materialet och ge oss sin webbadress eller annan relevant information som gör det möjligt för oss att hitta materialet.
 • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Ett uttalande som du uppriktigt tror att användningen av materialen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen.
 • Uttalandet om att informationen du lämnat är korrekt och anger att du är "upphovsrättslig ägare", eller du är behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning.
 • Bekräfta denna överklagande med signaturen eller dess elektroniska motsvarighet till upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad representant.

För att skydda upphovsrättsinnehavares rättigheter följer iLive under sådana omständigheter en policy att stänga konton för abonnenter och användare av sajten som är upphovsrättsintrång.

Slutliga Villkor

Med undantag för vad som uttryckligen anges i det specifika "juridiska meddelandet" på iLive-webbplatsen, utgör dessa användarvillkor och iLive-sekretesspolicyen hela avtalet mellan dig och iLive om användningen av iLive-webbplatsen och innehållet.

Tack för ditt samarbete. Vi hoppas att du hittar webbplatsen iLive användbar och bekväm att använda! Frågor eller kommentarer angående denna webbplats, inklusive eventuella rapporter om brutna länkar, kan skickas via vårt formulär Kontakta oss. Vi försöker att svara på alla e-postmeddelanden i tid, men på grund av deras antal har vi inte alltid möjlighet att göra det.

Translation Disclaimer: The original language of this article is Russian. For the convenience of users of the iLive portal who do not speak Russian, this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.